ویروس کرونا بیشتر در هواست؛ نگران سطوح نباشید مراقبت
ویروس کرونا بیشتر در هواست؛ نگران سطوح نباشید
بازباما : پژوهشگران در تحقیقات اخیر دریافته اند که امکان انتقال ویروس کرونا از طریق سطوح، خیلی کم...
3 سال قبل